Nieuwsbrief augustus 2011

Onderwerpen:
1. Invulinstructie ‘Antwoordformulier Kinderopvangtoeslag 2010’
2. Kinder EHBO herhalingscursus
3. GGD opnieuw positief over Friese Kleintjes

1. Invulinstructie ‘Antwoordformulier Kinderopvangtoeslag 2010’
Veel vraagouders hebben de afgelopen periode een ‘Antwoordformulier kinderopvangtoeslag 2010’ ontvangen. Hierbij dienen de gegevens over 2010 te worden ingevuld. Langs deze weg wijzenwij u graag op de volgende drie punten:
1. Zet het sofinummer van de aanvrager van de kinderopvangtoeslag op alle formulieren en bijlagen die u meestuurt;
2. Er kan onduidelijkheid ontstaan over welke bedragen ingevuld moeten worden bij vraag 5 en vraag 6 van het formulier. De belastingdienst heeft richting ons aangegevendat bij vraag 5 altijd ‘€ 0’ ingevuld kan worden. Bij vraag 6 vult u bij de vraag ‘bemiddelingskosten’ het bedrag in dat op de ‘Definitieve factuur / jaaropgave opvangkosten 2010’ staat vermeld bij de post ‘totale opvangkosten’.
3. Let erop dat u een kopie van de ‘Definitieve factuur / jaaropgave opvangkosten 2010’ meestuurt. Deze opgave heeft u begin dit jaar van Friese Kleintjes ontvangen. NB: de urenstaten zélf hoeft u niet mee te sturen.

2. Kinder EHBO Herhalingscursus
Alle gastouders hebben via Friese Kleintjes vorig jaar een EHBO diploma ’Eerste hulp aankinderen’ behaald. Dit diploma is tot en met 1 april 2012 geldig. Friese Kleintjes zal binnenkort de data van de herhalingscursussen bekend maken en alle gastouders uitnodigen voor deelname. Devervolgcursussen zullen eind 2011/begin 2012 plaatsvinden.De herhalingscursus bestaat uit één bijeenkomst van circa 3 uur. Nadat de gastouders deze bijeenkomst met succes doorlopen, wordt het certificaat met 2 jaar verlengd, dus tot 1 april2014. Aan deze bijeenkomst zijn voor de gastouders geen kosten verbonden.

3. GGD opnieuw positief over Friese Kleintjes
Ieder jaar wordt gastouderbureau Friese Kleintjes gecontroleerd door de GGD Fryslân. Hierbijwordt de kwaliteit van het gastouderbureau beoordeeld. Zo wordt beoordeeld of alle gastouders volledig gediplomeerd zijn, of het gastouderbureau alle gastouders jaarlijks bezoekt, of het bureau jaarlijks controleert of de opvangwoningen veilig zijn en of de betalingen aan gastouders correct verlopen.In de maand mei 2011 stond het jaarlijkse bezoek gepland. De GGD heeft opnieuw een positief oordeel gegeven over de werkwijze van Friese Kleintjes. In het inspectierapport wordt het gastouderbureau uit Friesland opnieuw een betrokken gastouderbureau genoemd dat veel aandacht besteedt aan de persoonlijke contacten met gast- en vraagouders. Het volledige inspectierapport vindt u op website www.friesekleintjes.nl.

Nieuwsbrief augustus 2011