Nieuwsbrief maart 2019

1.    Evaluaties gastouderopvang

2.    Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie

3.    Kinder-EHBO 2019

4.    Oudercommissie

5.    Vaccinatiebeleid

 

1.        Evaluaties gastouderopvang

Alle ouders ontvingen van ons onlangs een evaluatieformulier. De evaluatie geeft ons zicht op de kwaliteit van de opvang en deelname aan de evaluatie is wettelijk verplicht. Het overgrote deel van de evaluatieformulieren hebben wij inmiddels retour, waarvoor hartelijk dank! Mocht u uw formulier nog niet hebben teruggestuurd, dan verzoeken we u vriendelijk om dat, bij voorkeur vandaag, alsnog te doen. Naar aanleiding van de ingevulde formulieren, zullen wij telefonisch contact met de ouders opnemen.

2.        Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie

In de maanden maart, april en mei van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken voor de risico inventarisaties gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met de gastouder. Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. Waar nodig geven wij aanbevelingen voor het verkleinen van risico’s. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

3.        Kinder-EHBO 2019

Een deel van onze gastouders volgde in januari jl. de herhalingscursus kinder-EHBO via Friese Kleintjes. De verlengings-certificaten worden per post naar de gastouders gestuurd. Heeft u een diploma met vervaldatum 1 oktober 2019? Dan ontvangt u eind september het nieuwe certificaat.

4.        Oudercommissie

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft Friese Kleintjes een eigen oudercommissie. Deze commissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders bij ons bureau. Doordat één van de commissieleden, Jeannette Faber, sinds kort geen gebruik meer maakte van gastouderopvang, dienden we voor haar een vervangster te vinden. Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat we daar in zijn geslaagd: Desiré van Santen uit Drachten zal toetreden tot de oudercommissie. Samen met Dyonne Veldhoen uit Leeuwarden behartigt zij de belangen van de ouders binnen ons bureau.

Op vrijdag 22 maart 2019 zal de oudercommissie in de nieuwe samenstelling bijeenkomen. Mocht u onderwerpen ter sprake willen brengen in deze vergadering, dan kunt u dat laten weten via oudercommissie@friesekleintjes.nl.

5.        Vaccinatiebeleid

Regelmatig komt in de media naar voren dat de vaccinatiegraad in Nederland afneemt. Ook wij als gastouderbureau krijgen de laatste tijd vragen van gastouders en ouders hoe om te gaan met de situatie, ingeval er kinderen op de opvang zijn die niet meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Wij hebben hiervoor beleid ontwikkelt. Dit beleid is gericht op het bevorderen van de vaccinatiegraad. U kunt het vaccinatiebeleid downloaden via one site: https://friesekleintjes.nl/downloads

Nieuwsbrief maart 2019