Nieuwsbrief november 2016

  1. Kinderopvangtoeslag 2017 definitief verhoogd
  2. Planning Jaarafsluiting
  3. Kinder-EHBO 2017
  4. Jaaropgaven digitaal
  5. De week tegen kindermishandeling
  6. Oudercommissie

Kinderopvangtoeslag definitief 2017 verhoogd
Goed nieuws voor de ouders: in 2017 wordt de Kinderopvangtoeslag verhoogd. Zowel de toeslagpercentages als het uurtarief waarover toeslag wordt verstrekt, worden aangepast.Bij een gelijkblijvend inkomen, zullen ouders daardoor méér toeslag ontvangen. Daarnaast wordt het maximale uurtarief aangepast naar € 5,75 per kind per uur (nu is dat nog € 5,52). Ook dat is gunstig voor veel gezinnen.

Planning Jaarafsluiting

Rond de jaarwisseling zullen wij alle ouders en gastouders weer voorzien van de benodigde voorschotfacturen en jaaropgaven. Wat mag u in de komende periode verwachten?

Ureninschattingen 2017
In de week van 5 tot en met 9 december 2016 ontvangen de vraagouders een brief met daarbij een formulier om de geschatte opvanguren voor 2017 door te geven. Deze inschatting gebruiken wij om de nieuwe voorschotbedragen per 1 januari te berekenen.

Urenstaten 2016
In de week van 12 tot en met 16 december 2016 aanstaande ontvangen de vraagouders een brief, waarin wij verzoeken om de urenstaten 2016 per kind ingevuld aan ons toe te sturen. Op basis hiervan zal door Friese Kleintjes de jaaropgave gemaakt worden. Deze jaaropgave kunnen de ouders gebruiken als verantwoording voor de kinderopvangtoeslag. De gastouders gebruiken deze voor de aangifte inkomstenbelasting.

Kinder-EHBO 2017
In het eerste kwartaal van 2017 organiseren wij een herhalingscursus kinder-EHBO. Deze is bestemd voor die gastouders, waarvan het diploma in 2017 zal verlopen. De betreffende gastouders krijgen automatisch een uitnodiging.

Jaaropgaven digitaal
Met ingang van 2016 verstrekken wij de jaaropgaven in principe digitaal (pdf). Wij merkten dat daar bij een groot aantal van de ouders en gastouders behoefte aan was, onder andere ook in verband met het digitaal archiveren. Daarnaast is het een snellere werkwijze die het milieu ontziet. Mocht u echter de jaaropgaven liever per post willen ontvangen, laat het ons gerust weten. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

De Week tegen kindermishandeling
Deze week is de Week tegen Kindermishandeling (van 16 t/m 21 november). In deze week doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Op hun website melden zij: “…..Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen. Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed. Mishandelde kinderen ervaren het zwijgen van omstanders als het meest pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke anderen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld….”.

De voornoemde signalen zijn ook weergegeven in De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van Friese Kleintjes. Deze Meldcode hebben wij vorig jaar aan onze gastouders verstrekt, en is ook te raadplegen op onze website. Heeft u een vermoeden van Kindermishandeling? Kom dan in actie. Raadpleeg de Meldcode om te achterhalen wat u kunt doen óf neem hierover contact met ons op.

Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

 

Nieuwsbrief november 2016